REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JUMIBAG

JUMIBAG wykonuje i projektuje torby, torebki i plecaki zarówno własnego projektu jak i według projektu użytkowników. Jakakolwiek modyfikacja aktualnej oferty oraz projekt autorski użytkownika nie podlega zwrotowi. Odpowiedzialność za autorski projekt, stworzony przez klienta, bierze na siebie kupujący. JUMIBAG ze swej strony zapewnia najwyższą jakość wykonania autorskiego projektu, zupełnie nie odbiegającą od standardu jaki mają torby i plecaki z portfolio. Reklamacje motywowane niezgodnością wymiarów nie będą uwzględniane, ponieważ produkty są wykonywane ręcznie.

Właścicielem Sklepu Internetowego jest Anna Kaftańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

JUMI ANNA KAFTAŃSKA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Żabi Kruk 14/18, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 555 189 25 40; 

Dane teleadresowe:
tel:: + 48 504 82 65 99; + 48 535 572 376
@: hello@jumibag.pl
adres korespondencyjny: ul. Żabi Kruk 14/IVp./18, 80-822 Gdańsk.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. 
Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna Towarów, w szczególności torebek, przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie: interaktywnego formularza składania Zamówienia.
Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
Jeżeli chcesz korzystać z usług Sklepu musisz zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy. 
W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 

§ 2. ZAMÓWIENIE

Zamówienia składa się drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Prestashop 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze w godzinach 9:00 – 17:00.
Klient sporządza Zamówienie poprzez dodawanie Produktów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Produktów na liście Zamówienie. Koszyk można modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Produktu, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia metodę i cenę dostawy, metodę płatności za Zamówienie, dane kontaktowe i wysyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję”.
Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena Zamówienia.
W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zapłać” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego.
Po ww. momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Produktem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny) kontakt ze Sprzedawcą.
Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
Zamówienie jest poprawne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Produkt ma być przesłany.
Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz dołączana jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający treść Umowy.
Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi maksymalnie do 20 dni roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie:
płatności osobistej w przypadku złożenia zamówienia stacjonarnie (w pracowni) – po złożeniu Zamówienia,
przelewie bankowym – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ MOŻE SIĘ WYDŁUŻYĆ O CZYM SKLEP POINFORMUJE OSOBNĄ WIADOMOŚCIĄ.

Po ww. czasie Realizacji Zamówienia Produkt jest gotowy i przygotowany do wysłania.

Realizacja voucherów jest jednorazowa - niewykorzystana kwota nie jest zwracana.

§ 3. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI

Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.
Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
Klient może wybrać jedną z następujących form płatności (formy płatności ograniczone są do):
* przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu); 
* przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe);
*gotówką – przy odbiorze osobistym.

Klient zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie do 5 (pięciu) po złożeniu Zamówienia lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem płatności przy odbiorze. Po upłynięciu tego okresu i nieotrzymaniu zapłaty, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.
Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w przedmowie Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.

§ 4. WYSYŁKA

Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia oraz w zakładce „Wysyłka”.
Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia oraz ilości zamawianych Towarów, również wskazywanej w formularzu Zamówienia. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszt dostawy doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję odbiór osobisty wysyłka jest bezpłatna.

Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.
 

§ 5. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Pobierz formularz odstąpienia od umowy.
Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz wysyłanego Klientowi na jego adres e-mail. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w podpunktcie a). O fakcie odstąpienia od umowy Sprzedawca musi zostać poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy niezwłocznie.
Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
a) Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w sytuacji powyższej zawartej na odległość ponosi Klient. 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

§ 6. REKLAMACJA

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Polski.

3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.jumibag.pl w zakładce „Regulamin”, oraz odesłać wraz z reklamowanym Produkt oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: JUMI Anna Kaftańska, ul. Żabi Kruk 14/IVp./lokal 18, 80-822 Gdańsk. 

4. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.

5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.

6. Klient jeżeli Produkt ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

11. Jeśli Klient:

a) żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady;

b) zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedawcę wymiany Produktu; Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedawca wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

12. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedawcę.

Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Pobierz formularz reklamacji.

§ 7. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

a) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest JUMI Anna Kaftańska, ul. Żabi Kruk 14/IVp./lokal 18, 80-822 Gdańsk, zarejestrowana przez Przezydenta Gdańska jako indywidualna działalność gospodarcza - NIP: 542 271 17 43. Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Możesz skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: hello@jumibag.pl.

b) JUMI Anna Kaftańska przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

c) JUMI Anna Kaftańska sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez JUMI Anna Kaftańska zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem sklepu.

d) Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem sklepu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing.

e) Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie d) to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego.

f) W celu realizacji zamówień, dane osobowe Użytkownika są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim, czy Poczcie Polskiej.

g) W celu dokonania przez Użytkownika płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie PayU SA, świadczącej usługę płatności online.

h). Zgodnie z obowiązującym prawem, zpseudonimizowane dane Użytkowników są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie JUMI Anna Kaftańska, np. agencjom marketingowym i podmiotom świadczącym usługi statystyczne.

i) Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec JUMI Anna Kaftańska, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

j) Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny JUMI Anna Kaftańska jest tzw. uzasadniony interes administratora.

k) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

l) JUMI Anna Kaftańska zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do JUMI Anna Kaftańska stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. JUMI Anna Kaftańska może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec JUMI Anna Kaftańska lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

m) Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

n) W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, JUMI ANNA KAFTAŃSKA zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.

o) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2) Zobowiązania Użytkowników
a) Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od JUMI Anna Kaftańska w związku z realizacją czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

b) Użytkownik może wykorzystać otrzymane od JUMI Anna Kaftańska informacje wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień oraz wysyłką towarów zakupionych za pośrednictwem JUMI Anna Kaftańska.

3) Dodatkowe informacje

a) Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.
b) Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
c) Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu i występujących błędów na stronie. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

§ 8. ZMIANA REGULAMINU

Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 (czternaście) dni przed wejściem jego w życie. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Produkt i dostarczenie oraz odbioru Produktu, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
Znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Sprzedawca zastrzega, że kolory na zdjęciach Produktów umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego www.jumibag.pl mogą różnić się od rzeczywistych. Wynika to z różnic wyświetlania barw przez różne urządzenia elektroniczne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania reklamacji składanych pod pretekstem niezadowolenia z produktu z powyższego powodu. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Data wejścia w życie Regulaminu: 02.01.2019 r.

Data aktualizacji Regulaminu: 28.02.2024

Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Reset hasła